Tin tức & Sự kiện

Lồng ghép âm thanh và hình ảnh khi học từ vựng tiếng anh có hiệu quả

I hurried into the local department store to grab1 some 70-483 dumps Cisco 400-101 dumps last minute Chirsmas gifts. I looked at all SY0-401 PDF Examprepwell Examprepwell the people and grumbled2 to myself. I would be in here forever Examprepwell and I just had Cisco 400-101 dumps so much to do. Chirsmas was beginning to Cisco 300-115 dumps become such a drag. I kinda wished that I could just sleep through Chirsmas. But 70-483 dumps I hurried the best Itcertpasses I could through all the people to the toy department. Once again I kind of mumbled3 to Cisco 400-101 dumps myself at SY0-401 PDF the prices of all 300-075 VCE Free these toys, and wondered if the grandkids would even Cisco 300-115 dumps play whit4 them. I 300-075 VCE Free found Cisco 400-101 dumps SY0-401 PDF Examprepwell myself in SY0-401 PDF the doll aisle5. Cisco 300-115 dumps Out of the corner of my eye I saw a little boy about 5 holding a lovely doll.He 70-483 dumps 300-075 VCE Free kept touching6 her hair and he held her so gently. I could not seem Itcertpasses to Examprepwell Cisco 300-115 dumps Examprepwell help myself. I just kept loking over Cisco 400-101 dumps at the little boy and wondered who Cisco 400-101 dumps the doll was for. I watched him turn to a woman and he called 300-075 VCE Free his aunt by name and said, “Are you 70-483 dumps sure I don’t have enough money?” She replied SY0-401 PDF a bit impatiently, 300-075 VCE Free “You know 70-483 dumps 70-483 dumps that 300-075 VCE Free you don’t have enough money for it.” The aunt told the little boy not to go anywhere Cisco 400-101 dumps that she had to go and get some other things and would be back in a few minutes. And then 300-075 VCE Free she left the Itcertpasses aisle. The boy continued to hold the doll. After a 70-483 dumps bit Cisco 300-115 dumps I asked the 300-075 VCE Free SY0-401 PDF boy who the doll was Cisco 400-101 dumps for. He said, “It is the 70-483 dumps doll my sister wanted so badly for Chirsmas. She just knew that Santa would bring it. “I told him that maybe Santa was going to bring it . He said, “No, Santa can’t go where my sister is…. I have to give the Itcertpasses doll to my Mama to take to her. “I 300-075 VCE Free 70-483 dumps asked him where his siter was. He looked at me with Cisco 300-115 dumps the saddest eyes and said, “She was SY0-401 PDF gone Examprepwell to be with Itcertpasses Jesus.

My 70-483 dumps Daddy says that Mamma is going to have to go be with her.” My heart Cisco 300-115 dumps nearly stopped beating. Then Cisco 300-115 dumps the boy looked at me again and said, “I told my Examprepwell Daddy to tell my Mama not to go yet. I told him SY0-401 PDF to tell her to wait till I got back from the store.” Then he 70-483 dumps asked me if Cisco 400-101 dumps i wanted to see his picture. I told him I’d love to. He pulled out some picture he’d had taken at the Itcertpasses front of the store. He said, “I want my Mama to 70-483 dumps Cisco 300-115 dumps take this with her Cisco 300-115 dumps so the dosen’t ever forget me. I love my Mama so very much and I SY0-401 PDF wish she dind not have Itcertpasses to leave Itcertpasses me.But Daddy says she will need to be with my sister.” Itcertpasses I saw that the little boy had lowered his head and had grown so qiuet. While he was not Itcertpasses looking I reached Itcertpasses into my purse and pilled out Examprepwell Cisco 400-101 dumps a handful of bills. I asked Cisco 400-101 dumps the little boy, “Shall we count that miney one more time?” Examprepwell He SY0-401 PDF grew excited and said, “Yes,I just know 300-075 VCE Free it has to be Cisco 300-115 dumps enough.” So I slipped my money in with his and we began Itcertpasses to count it . Of course it was plenty for the doll. He softly said, “Thank you Jesus Itcertpasses for giving Examprepwell me enough money.” Then the boy said, “I just asked Jesus to Cisco 400-101 dumps give me enough money to 300-075 VCE Free buy this doll so Mama can Cisco 400-101 dumps 300-075 VCE Free take it with her to give my Itcertpasses sister. And he heard my prayer. 300-075 VCE Free I wanted to ask him give for enough to buy my Mama a white rose, but I didn’t ask him, but he gave me enough to buy the Cisco 300-115 dumps doll and a rose for my Mama. 70-483 dumps She loves white rose so much. “In a SY0-401 PDF few minutes the aunt came back and 300-075 VCE Free I wheeled my cart away. I could not Itcertpasses keep SY0-401 PDF from thinking about the 70-483 dumps little boy as I finished my shoppong SY0-401 PDF in a ttally different spirit than when I had started. And I kept remembering Examprepwell a story I had seen in the newspaper several days earlier Examprepwell about a drunk driver Cisco 400-101 dumps hitting a car and killing7 a Cisco 300-115 dumps little girl and the 300-075 VCE Free Mother was in serious condition. The SY0-401 PDF family was deciding on whether to remove the life support. Now surely 70-483 dumps this little boy did not belong with that story.Two days later I read in the paper where the family had disconnected the life support SY0-401 PDF Cisco 300-115 dumps and the young woman had Itcertpasses Examprepwell died. 70-483 dumps Cisco 300-115 dumps I could not forget the little boy and just kept Cisco 400-101 dumps SY0-401 PDF wondering if the two were somehow connected. Later that 300-075 VCE Free day, I could not help myself and I went out and Cisco 400-101 dumps Examprepwell bought aome white roses and took them to the funeral home Examprepwell where the yough woman was .And there she was holding a lovely white rose, the beautiful doll, and the picture of the little boy in the store. I Cisco 300-115 dumps left there in tears, thier life changed forever. The love that little boy had for his little sisiter and his mother was overwhel. And in a split8 second a drunk driver had ripped9 the life of that little boy to pieces.

Sự tác động mạnh mẽ và kích thích trí não của còn người chính là âm thanh và hình ảnh. Âm thanh và hình ảnh giúp con người nhớ lâu hơn. Ví dụ như khi xem một đoạn phim bạn sẽ nhớ kịch bản hơn là khi ngồi đọc trên giấy trắng. Đối với cách học từ vựng tiếng anh cũng vậy. Muốn học tốt từ vựng tiếng anh và nhờ lâu bạn nên học qua âm thanh và hình ảnh.

Nếu chưa có giáo trình học bạn cũng có thể tự mình tạo ra cho mình những hình ảnh có chứa từ vựng tiếng anh và âm thanh. Ví dụ như tạo cho mình một tấm bảng mặt trước có ghi từ vựng còn mặt sau thi ghi nghĩa của từ và các cụm từ liên quan, hay đặt câu hỏi với từ vựng đó. Đặc biệt là khi nhìn vào hình ảnh thì trong đầu bạn hãy liên tưởng ngay đến từ vựng đó.

Ngoài hình ảnh thì âm thanh cũng là một phương tiện để giúp bạn học từ vựng tiếng anh hiệu quả. Nghe đi nghe lại cách phát âm tiếng anh chuẩn và học theo. Nếu có điều kiện thì vừa nghe vừa xem hình thì khả năng tiếng anh của bạn chắc chắn còn tốt hơn nhiều.

Ngoài âm thanh và hình ảnh thì bạn có thể rủ thêm một người bạn của mình hoặc tìm thêm một người bạn quốc tế để nói chuyện qua mạng. Từ đó vốn từ vựng tiếng anh của bạn cũng khá hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, nếu bạn vẫn chưa hiểu nên bắt đầu từ đâu thì hãy đến với EIV. EIV là một trang web cung cấp giáo viên nước ngoài dạy tiếng anh online qua phần mềm chát skype. EIV Online hội tụ đầy đủ yếu tố bạn cần, bạn có thể học tiếng anh qua hình ảnh vừa có thể học qua thanh cũng như có thêm một người bạn nước ngoài là giáo viên bản ngữ. Không những vậy EIV Online còn chỉ bạn cách học từ vựng tiếng anh như thế nào là đúng, cách phát âm như thế nào là chuẩn nhất, dạy cho bạn cách nghe, nói, đọc, viết sao cho hiệu quả nhất. Ngoài ra, EIV còn luyện thi toic và ielts giúp nâng cao thang điểm của bạn một cách tuyệt đối.

EIV Online